HOTLINE:
0786 525 666
INFO@YONGYIAUTO.VN 

464667903212_225x168

VAN DIEN 2S(XD) Series

THÔNG SO KY THUAT Nhiet do chiu duoc : - 5o ~ 60oC. Áp suat chiu duoc : 1,5 ~ 10 Bar ( kg/cm2). Dòng dien :  DC 12V, DC 24V, AC 24V, AC 110V, AC 220V. Các co rang : 13 mm, 17 mm, 21 mm , 27 mm , 34 mm , 42 mm , 49 mm , 60 mm .